INLEDNING

Vara kommunarkivs Webbarkiv innehåller kommunarkivets olika samlingar av digitaliserat arkivmaterial.

Vara kommunarkiv bedriver sedan år 2009 en omfattande verksamhet för ständigt ökad digitalisering av arkivhandlingar. Detta innefattar inskanning och fotografering av olika typer av arkivmaterial, äldre såväl som nyare material. Förutom ett antal inskanningsprojekt för rena pappershandlingar sker även digitala konverteringar av exempelvis ljudupptagningar.

Ett annat stort område är digitaliseringen av äldre fotografier från andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet från så kallade glasplåtar (en gammal fototeknik med negativen på glasplåtar).

Hittills har över 200.000 papperssidor digitaliserats samt 6.000 ljudklipp och 3.000 fotografier från glasplåtar. Digitaliseringsverksamheten sysselsätter i dagsläget 11 personer.

Kommunarkivet har sedan 10 år tillbaka också ett nära samarbete med den lokala hembygdsrörelsen. Detta innebär att olika hembygdsföreningar tillsammans med liknande föreningar har ett ömsesidigt utbyte med Vara kommunarkiv kring arvet från vår arkivaliska kulturhistoria.

Kommunarkivets nära samarbete med hembygdsrörelsen har inneburit att arkivmaterial som kompletterar kommunarkivets arkivmaterial har inkommit till kommunens arkiv. Även delar av det materialet har digitaliserats och kommer succesivt att läggas upp i Webbarkivet.

WEBBARKIVETS UPPBYGGNAD

Webbarkivet är i grunden uppbyggt som ett administrationssystem där man administrerar det som läggs upp i Webbarkivet. Den ledande principen är att man ska kunna bygga ut det hela med valfritt antal arkivmoduler. I bruket av webbarkivet som helhet borgar detta för en mångfald av unika funktioner, samtidigt som det innebär ett enkelt och logiskt utformat gränssnitt för användaren.

I första skedet kommer det att finnas fem olika moduler (digitala delarkiv) som kommer att samverka med varandra - bildarkiv, ljudarkiv, textarkiv, kartarkiv och namnarkiv. Principen är att om man exempelvis söker efter en viss bild, så ska då automatiskt visas om det finns kopplingar till en eller flera av de andra modulerna. Till en bild kan det exempelvis finnas tre ljudklipp, åtta textdokument och en karta.

Webbarkivet i sin helhet kan schematiskt beskrivas på det sätt som framgår i nedanstående figur, där bildmodulen är länkad till de övriga modulerna som i sin tur är länkade tillbaka till bildmodulen och i en relation till varandra. Drivmotorn i det underliggande administrationssystemet är en relationsdatabas.

Schematisk uppbyggnad av Webbarkivet

Flödesschemat i denna figur motsvaras tekniskt och designmässigt av de fem ikonerna avbildade nedan. Som framgår finns det en siffra angiven efter varje ikon. Denna siffra indikerar om det finns kopplingar (och hur många) till det valda objektet hos andra typer av moduler. Tanken är att man då direkt ska kunna växla över till en annan arkivmodul om det finns någon koppling till valt objekt.

4 ikoner

NAVIGERA I SYSTEMET

Överst på sidan i varje modul finns det ett antal val man kan ställa in för sökkriterier. För val med ett alternativ används rullgardinsmenyer överst i alla menyer finns alternativet ALLA följt av OKÄND, sen följer de specifika alternativen för den valda menyn, grundinställningen från början är alternativ ALLA. Se bild nedan för ett exempel.

Menyexempel


För val med flera alternativ används dialogfönster där man helt enkelt väljer de alternativ man är intresserad av och klickar sedan på OK. Se bild nedan för ett exempel.

Dialogfönster


Vidare finns alternativen Avmarkera alla för dialogfönster och Rensa alla fält för hela modulen för att ta bort alla valda sökkriterier och återställa det till ursprungligt läge.

I fritextsökningsfältet i varje modul kan man söka på personnamn, geografiska namn och ämnesord, men även datum och objektnummer som exempelvis bildnummer CJb225 går det att söka på. Efter man har ställt in alla sökkriterier så trycker man på knappen SÖK.

Med de blå navigeringspilarna navigerar man mellan olika objekt i de olika modulerna. Se bild nedan.

4 ikoner

WEBBARKIVETS TÄCKNINGSOMRÅDE

Innehållet i Webbarkivet begränsar sig inte bara till nuvarande Vara kommuns gränser utan täcker även en del angränsande områden då Webbarkivet innehåller även äldre arkivmaterial före den kommunala tiden 1863. Sett i ett historiskt perspektiv så är dagens kommungränser av ungt datum, för Varas del 1982 i och med den sista kommunindelningen.

I äldre historisk tid med socknar och härader gällde andra gränsdragningar. Webbarkivet innehåller de fyra häraderna Barne, Laske, Viste och Skånings som idag helt eller delvis finns inom Vara kommuns nuvarande gränser med dessa häraders samtliga 51 socknar.

Webbarkivets täckningsområde innefattar därför inte bara nuvarande Vara kommun utan även hela Essunga kommun. Essunga är ett specialfall eftersom den kommunen tillhörde Vara kommun framtill 1982 och att därför delar av Essungas arkivmaterial idag förvaras i Vara kommuns kommunarkiv.

Vidare ingår exakt halva Grästorps och Skaras kommun – 6 av 12 respektive 9 av 18 socknar – och slutligen en tiondel av Lidköpings kommun – 3 av 32 socknar. Se karta nedan.

ORT/SAMLAD BEBYGGELSE

Gällande orter och samlad bebyggelse så har såväl nutida som historiska tagits med. Därför hittar man en ort som exempelvis Tumleberg i två olika kommuner och socknar – Essunga kommun Essunga socken och Vara kommun Södra Kedums socken. Anledningen är att orten Tumleberg tillhörde Essunga socken fram till mitten av 1980-talet för att därefter tillhöra Södra Kedums socken i Vara kommun.

För att välja Ort/Samlad bebyggelse får man först välja Socken och för att välja Socken måste man först ha valt Kommun.

Karta Skaraborg
Karta över Webbarkivets täckningsområde.

ANVÄNDARMANUAL

En fullständig användarmanual i PDF format över Vara kommunarkivs Webbarkiv finns att hämta här: webbarkiv.pdf

KONTAKT

Vill ni komma i kontakt med oss som arbetar med Vara kommunarkivs Webbarkiv, så kan ni mejla oss på följande mejladress: webbarkiv@vara.se